SKA Vedtægter

Udskriv

§ 1

Formål:

  • varetage afdelingernes fælles klinisk onkologiske, videnskabelige, uddannelsesmæssige interesser såvel nationalt som internationalt.
  • fremme samarbejdet imellem de deltagende afdelinger inden for videnskabelige og uddannelsesmæssige aktiviteter
  • standardisere og kvalitetssikre diagnostik, behandling, pleje og kontrol af onkologiske patienter

SKA skal

  • indsamle,
  • koordinere og
  • formidle

information om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.
SKA organiserer efteruddannelseskurser inden for specifikke aspekter af klinisk onkologi for medarbejdere inden for sundhedsvæsenet og andre personer med interesse for specialet.

§ 2

SKA er en non-profit organisation, hvis aktiviteter finansieres af Region Sjælland.
Andre sygehusregioner vil kunne optages i SKA efter nærmere aftale.
SKA`s hjemsted er på et af Region Hovedstadens eller Regions Sjællands hospitaler. For sammenslutningens gæld hæfter udelukkende sammenslutningens formue.

§ 3

Medlemmer af sammenslutningen er hospitalsafdelinger, som varetager klinisk onkologi. Optagelse af en afdeling kan ske efter enstemmig godkendelse i forretningsudvalget.

§ 4

SKA’s øverste besluttende organ er repræsentantskabet, der består af:
De ledende overlæger fra de deltagende afdelinger
- samt 1 læge, fortrinsvis den uddannelsesansvarlige overlæge, og 1 sygeplejerske fra hver af de deltagende afdelinger.
Endvidere deltager sekretariatets lægelige chef i repræsentantskabets møder.
De deltagende onkologiske afdelingers ledende overlæger og oversygeplejersker i de enkelte afdelinger udpeger repræsentanter fra egne afdelinger til at sidde i SKA's repræsentantskab. Udpegning sker for en periode af 3 år med mulighed for genvalg.
Repræsentantskabet vælger blandt sin midte de sygeplejefaglige medlemmer til forretningsudvalget. Repræsentantskabet mødes mindst 1 x årligt med det formål at fastlægge de overordnede linier i SKA's aktiviteter. Efter behov kan relevante personer inviteres til at deltage i repræsentantskabsmødet.

§ 5

Forretningsudvalget udgår fra medlemmer af repræsentantskabet og består af:
Den ledende overlæge fra hver afdeling samt den ledende sygeplejerske fra hhv. en afdeling i Region Hovedstaden og en afdeling i Region Sjælland.
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand for 2 år ad gangen. Genvalg kan normalt finde sted højst 2 gange. Forretningsudvalget mødes kvartalsvis men kan afholde telefonkonferencer løbende efter behov.

§ 5A:

Den ledende overlæge og ledende sygeplejerske kan erstattes af en af dem udpeget substitut.

§ 6

Forretningsudvalget har ansvar for sammenslutningens administrative og økonomiske såvel som planlægningsmæssige opgaver.
Forretningsudvalget skal sikre koordination imellem de medvirkende afdelinger, de etablerede projektgrupper samt kontakt til de kliniske forskningsenheder og andre cancer relaterede organisationer. Forretningsudvalget ansætter sekretariatets lægelige chef for 5 år ad gangen med mulighed for forlængelse.
Ligeledes ansætter forretningsudvalget, efter indstilling fra den lægelige chef, øvrige ansatte i sekretariatet.
Sekretariatets lægelige chef er ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem SKA´s registreringer og de registreringer der forefindes på det hospital, hvor SKA har til huse i forbindelse med sammenslutningens regnskabsføring.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Forretningsudvalget aflægger og underskriver årsregnskabet.
Årsregnskabet godkendes på repræsentantskabets første møde i året efter regnskabsårets udløb.
Regnskabsmæssigt overskud/underskud kan overføres til næste regnskabsår.
Årsregnskabet revideres af den revision, der reviderer Region Hovedstadens regnskaber. I tilslutning til revisionen af sammenslutningens årsregnskab udarbejder revisor revisionsprotokollat, der behandles og underskrives af forretningsudvalget.

§ 7

Forretningsudvalget kan nedsætte projektgrupper til at forestå nærmere definerede opgaver. Projektgrupperne refererer til forretningsudvalget, som udarbejder kommissorium for de enkelte projektgrupper.

§ 8

Forretningsudvalget indkalder mindst én gang årligt til et årsmøde, hvortilalle onkologiske personalegrupper samt andre interesserede indkaldes. . På årsmødet skal præsenteres SKA’s aktiviteter i det forløbne år, herunder afsluttede undersøgelser, rapportering af åbne undersøgelser, samt orientering
om planlagte nye undersøgelser. Årsmødet vil desuden fokusere på et eller flere aktuelle/relevante emner inden for onkologien.

§ 9

Vedtægtsændringer kan ske ved indkaldelse af repræsentantskabet med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan vedtages såfremt 2/3 af repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor enten ved fremmøde eller ved fuldmagt. Opnås ved afstemningen flertal, men ikke den nødvendige majoritet, kan repræsentantskabet indkaldes til fornyet møde med samme varsel, og vedtægtsændringer kan da ske med et flertal af de fremmødte repræsentantskabs medlemmer. Eksklusion af en afdeling kan ske med en vedtagelse efter samme retningslinier som vedtægtsændringer.

§ 10

Ved repræsentantskabets eventuelle beslutning om nedlæggelse af SKA tilbageføres sammenslutningens midler til sygehusejerne i samme forhold som sygehusejerne har finansieret driften.

Godkendt på repræsentantskabsmøde d. 21. december 2016